1. AMAÇ VE KAPSAM
DİYA GRUP Belgelendirme Kuruluşu’nun belgelendirme faaliyetleri hakkında; başvurunun değerlendirilmesi, belgelendirme programı, sınav süreci, belgelendirme süreci, belgelerin geçerlilik süresi ve gözetimi, belgenin askıya alınması, belge iptali, belgenin geri çekilmesi, belge kapsam genişletilmesi ve daraltılması, itiraz ve şikayet süreçleri hakkında bilgilendirme ve kamuya açık olarak yayınlanması için hazırlanmıştır.
2. TANIMLAR
DİYA GRUP: DİYA GRUP Belgelendirme Kuruluşu
MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu
TS EN ISO/IEC 17024: Uygunluk Değerlendirmesi-Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar standardı
Personel Belgelendirme Sistemi: Bir kişinin, belirlenmiş belgelendirme programı çerçevesinde yapılacak yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonrası şartlara uygunluğunun üçüncü taraflarca yazılı güvence verildiği kurallar sistemidir.
Belgelendirme Programı: Kişilerin belirli meslek veya beceri kategorilerine ilişkin yeterlilik şartları ve diğer şartların tanımlandığı belgelendirmeye esas alınan dokümandır.
Belgelendirme Şartları: Belgelendirmeyi oluşturmak veya sürdürmek için yerine getirilmesi gereken, program şartları dahil belirtilmiş şartlardır.
Belge: Belgelendirme prosesine kabul edilmek üzere başvuruda bulunan kişinin, belgelendirme şartlarını yerine getirdiğini gösteren, TS EN ISO/IEC 17024 standardının hükümlerine göre DİYA GRUP Belgelendirme Kuruluşu tarafından düzenlenen dokümandır.
Mesleki Yeterlilik Belgesi: DİYA GRUP Belgelendirme Kuruluşu’nun Mesleki Yeterlilik Kurumu Yetkilendirmesi tamamlandıktan sonra, TS EN ISO/IEC 17024 standardının gereklilikleri ve belgelendirmeye esas alınan doküman olarak kullanılan ulusal yeterliliklere göre, sınavlarda başarılı olup belgelendirme kararı verilen kişilere DİYA GRUP tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesidir.
Birim Başarı Belgesi: Bireylerin başarılı oldukları yeterlilik birimlerini gösteren ve DİYA GRUP Belgelendirme Kuruluşu’nun Mesleki Yeterlilik Kurumu Yetkilendirmesi tamamlandıktan sonra DİYA GRUP tarafından düzenlenen belgedir.
Değerlendirme: Bir kişinin belgelendirme programı şartlarını yerine getirme durumunu değerlendirme prosesidir.
Sınav: Adayların, belgelendirmeye esas alınan doküman olarak kullanılan belgelendirme programının gerekliliklerine göre; bilgi, beceri ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla; DİYA GRUP Belgelendirme Kuruluşu tarafından teorik, uygulamalı ve benzeri yöntemlerle yapılan değerlendirme işlemidir.
Sınav Merkezi: DİYA GRUP tarafından sınavların yapılabileceği imkanlara sahip olduğu belirlenen, DİYA GRUP’un kendisine ait veya sözleşme ile temin ettiği ve sınavların yapıldığı sınav alanlarıdır.
Başvuru Sahibi: Belgelendirme prosesine kabul edilmek üzere başvuruda bulunan kişidir.
Aday: İlgili belgelendirme programında belirtilen şartlar ile DİYA GRUP tarafından belirlenen ön şartları yerine getiren ve belgelendirme prosesine kabul edilen başvuru sahibidir.
Belgelendirilmiş Kişi: DİYA GRUP tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardının gereklilikleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu mesleki yeterlilik sistemi belgelendirmeye esas alınan doküman olarak kullanılan belgelendirme programına göre, sınavlarda başarılı olup belgelendirme kararı verilen kişidir.
Sınav Yapıcı: DİYA GRUP tarafından yetkilendirilen ve mesleki hüküm gerektiren bir sınavı yapacak ve notunu belirleyecek yeterliliğe sahip kişidir.
Karar Verici: DİYA GRUP tarafından yetkilendirilen ve DİYA GRUP da tam zamanlı kadrolu çalışan, adayın belge almaya hak kazanıp kazanamadığının kararının verilmesi gibi belgelendirmeye esas kararların alınmasından sorumlu olan kişidir.
Sınav Gözetmeni: DİYA GRUP tarafından sınavı yönetmek ve/veya gözetmek amacıyla yetkilendirilen, ancak adayın yeterliliğini değerlendirmeyen kişidir.
Gözetim: Belgelendirilmiş kişinin performansının ve belgelendirme programına uygunluğunun sürdürüldüğünü güvence altına almak amacıyla, belgelendirme periyodu boyunca DİYA GRUP tarafından ilgili belgelendirme programında belirtilen süreler göz önünde tutularak periyodik olarak incelenmesi ve yapılan incelemenin kayıt altına alınması işlemidir.
Ulusal Yeterlilik: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal meslek standartlarına dayandırılarak hazırlanıp onaylandıktan sonra ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan belgelendirme programıdır.
Yeterlilik Birimi: Ulusal yeterliliklerde zorunlu veya seçmeli olarak yer alan, bağımsız olarak ölçülebilen, transfer edilebilir yeterlilik bölümüdür.
Europass: Kişilerin yeterliliklerinin Avrupa’da açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan sistemdir.
Europass Sertifika Eki: Mesleki eğitim veya yeterlilik belgesine sahip olan bireylerin edindikleri bilgi ve becerilerini şeffaf ve karşılaştırılabilir şekilde tanımlayan belgedir.
Askıya Alma: Belgenin bir süreliğine kullanımın durdurulmasıdır.
İptal: Belgenin geri çekilerek kullanımının tamamen durdurulmasıdır.
Şikayet: Gerçek veya tüzel kişilerin, DİYA GRUP’un personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili performansı, prosedürleri, politikaları, geçici veya sürekli personeli, belgelendirdiği kişinin belgelendirme kapsamında yaptığı faaliyetler veya DİYA GRUP etkinlikleri ile ilgili herhangi bir konuya ilişkin yaptıkları sözlü veya yazılı olumsuz başvurudur.
İtiraz: Başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş bir kişinin; talep ettiği belgelendirme statüsüne ilişkin DİYA GRUP Belgelendirme Kuruluşunca verilen herhangi bir olumsuz kararla ilgili söz konusu kararın yeniden değerlendirilmesi istemiyle DİYA GRUP’a yapmış olduğu başvurudur.
3. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
• Mesleki yeterliliğini belgelendirmek isteyen herkes, Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak için DİYA GRUP’a başvurabilir.
• DİYA GRUP, başvuru sahibi tarafından imzalanmış BAŞVURU FORMU ile başvuruları kabul eder. Başvuru Formu, DİYA GRUP web sayfasında ( www.myk.diyagrup.com ) kamuya açık olarak yayınlanmıştır. Başvuru sahibi, Başvuru Formu üzerindeki tüm bilgileri tam ve eksiksiz olacak şekilde doldurmalı ve ıslak imza ile imzalamalıdır. Aday Başvuru Formu ve formda belirtilen ek belgeler ile birlikte tüm evrakların DİYA GRUP adresi olan Kızılsaray Mh. 67. Sk. No:26/203 Çolaklı İş Merkezi Kat:3 Muratpaşa/ANTALYA adresine ulaştırılması gerekmektedir.
• Başvuru sahibi, “BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM SÖZLEŞMESİ” ni de ıslak imza ile imzalayarak DİYA GRUP’a iletmek zorundadır. Belge, Marka Ve Logo Kullanım Sözleşmesi, başvuru prosesinin bir parçası olup başvuru aşamasında alınır ve kamuya açık olarak yayınlanmıştır. Başvuru sahibinin ilgili belgelendirme programına başvurusunun değerlendirilip kabul edilmesi sonrası “ADAY” konumuna geleceğinden sözleşme “ADAY SÖZLEŞMESİ” olarak; aday, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin başarı ile tamamlaması durumunda “BELGELİ KİŞİ” konumuna geleceğinden “BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM SÖZLEŞMESİ” olarak kabul edilmektedir.
• Başvuru formu değerlendirilmesi KABUL veya RED olarak sonuçlandırılan başvurular Kayıt Kabul Personeli tarafından başvuru sahibi adaya, cep telefon numarasına sms olarak veya belirtmiş olduğu e-posta adresine mail olarak başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde bildirilir.
• Başvuru sahibinin, Başvuru Formu ve ek belgeleriyle birlikte başvurusunu yaptığı ulusal yeterliliğin zorunlu kıldığı şartları sağlaması halinde başvuru kabul edilir ve başvuru sahibi ADAY konumuna gelir.
• Aday konumuna gelen kişi, DİYA GRUP resmi internet sitesinde bulunan yazılımda yer alan ”ADAY GİRİŞİ” bölümündeki kişisel portallarından T.C. Kimlik No/Pasaport No, Adı-Soyadı, Doğum Tarihi veya Nüfus Cüzdan Seri No gibi kendisine özel bilgiler ile şifreli olarak giriş yapabilir.
• DİYA GRUP resmi internet sitesi üzerinden açılacak sınavların türü, sınav yeri, tarihi, saati, sınav takvimi ile kamuya açık olarak duyurulur.
• DİYA GRUP tarafından, ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 ( bir ) yıl içerisinde adaylara bir kez daha sınav imkanı sağlanır.
• Sınav ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız oldukları yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 ( bir ) yıl içerisinde adaylara 2 ( iki ) kez daha sınav imkanı DİYA GRUP tarafından sağlanır ve bu Kanun kapsamında sağlanan destek imkanı, sınavdan önce adaylara bildirilir.
• Bu bir yıl içerisinde sınav yönetimi ve belgelendirmeye esas teşkil eden dokümanlarda geniş kapsamlı değişiklik olması durumunda, DİYA GRUP, adaydan değişikliklere ilişkin kayıtları ibraz etmesini isteyebilir.
• Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde DİYA GRUP tarafından sınav açılmaması durumunda; aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep edebilir ve DİYA GRUP bu talebi yerine getirir.
• Ancak, aday 1 ( bir ) yıl içinde DİYA GRUP tarafından ilgili ulusal yeterlilik bazında açılan ve duyurulan sınavlara başvurmaması veya başvurduğu halde girmemesi durumunda ödemiş olduğu ücretin iadesini talep edemez.
• Bu bir yıl içinde, DİYA GRUP tarafından duyurusu yapılan sınavlara başvurmayan, başvurduğu halde sınava girmeyen veya kendisine hak tanınan tüm sınavlara girip başarısız olan aday tekrar başvuru yapmak istediğinde başvuru onay süreci tekrar başlatılır.
• MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, ücretsiz sınav hakkını farklı bir belgelendirme kuruluşunda kullanamaz.
• MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının sınavlarında yeterlilik birimi bazında başarılı olan adayların birim başarı belgeleriyle birlikte online olarak veya MYB Bölümüne gelerek birim birleştirme başvurusu yapabilirler. Başvuruda istenen evraklara ek olarak aday, birim başarı belgesini de Kayıt Kabul Personeline teslim eder. Bu belgelerin değerlendirmesi sonucunda başvurusunun onayı DİYA GRUP tarafından verilir.
4. SINAV SÜRECİ
• Belgelendirme şartları, her bir belgelendirme kapsamı için ilgili belgelendirme programında (ulusal yeterlilik) belirtilen başvuru şartları ile yine aynı belgelendirme programında (ulusal yeterlilik) belirtilen ve adaylarda aranan bilgi ve becerileri kapsayacak şekilde hazırlanmış teorik, mülakat ve/veya performansa dayalı sınavlardan başarılı olmayı içerir.
• DİYA GRUP, kapsamında bulunan açmayı planladığı sınavları Sınav Takvimi ile resmi internet sitesinden kamuya açık olarak yayımlar. Adaylar, Sınav Takvimi’nden başvurdukları sınavlara ilişkin bilgileri (sınav tarihi, saati, yeri vb.) takip etmelidirler. Katılmak istedikleri sınava Başvuru Formu ile başvuru yaparak katılabilirler.
• Personel belgelendirme sınavlarının yapısı ve sınav başarı seviyeleri her bir belgelendirme kapsamı için ilgili ulusal yeterlilikte tanımlanan yeterlilik şartlarının değerlendirilmesi amacına uygun olarak belirlenmiş olup her bir belgelendirme kapsamı için hazırlanmış olan Sınav Şartnamelerinde açıklanmıştır. Sınav Şartnameleri, DİYA GRUP resmi internet sitesinde kamuya açık olarak yayınlanmıştır.
• Adayların, sınava alınabilmeleri için yanlarında geçerli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportunun bulunması şarttır. Geçeli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportu yanında bulunmayan aday sınava alınmaz.
• Sınavlar, DİYA GRUP tarafından görevlendirilen ve ilgili ulusal yeterliliklerde değerlendirici ölçütlerine sahip Sınav Yapıcılar tarafından gerçekleştirilir.
• Sınavlarda adaylara ne tür soru sorulacağı (çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma v.b.), en az kaç adet soru sorulacağı, sınav sorularını cevaplandırmak üzere ne kadar süre verileceği ilgili belgelendirme programlarında (ulusal yeterlilikler) veya belgelendirme programlarına atıf yapılan Sınav Şartnamelerinde açıklanmıştır.
• Adayların girecekleri sınavlarla ilgili uymaları gereken kurallar; “Adayların Teorik Sınavda Uymaları Gereken Kurallar”, “Adayların Performansa Dayalı Sınavda Uymaları Gereken Kurallar” ve “Adayların Mülakat Sınavında Uymaları Gereken Kurallar” DİYA GRUP resmi internet sitesinde kamuya açık olarak yayınlanmıştır.
5. BELGELENDİRME SÜRECİ
• Bir adaya ilişkin belgelendirme kararı, ilgili belgelendirme programında ve sistem dokümanlarında belgelendirme şartlarının yerine getirilmesi ile ve belgelendirme prosesi boyunca toplanan bilgiler esas alınarak DİYA GRUP Belgelendirme Kuruluşu tarafından alınır.
• Kalite Yöneticisi, belgelendirme kararı alınan kişilerin listesini MYK’na bildirir. DİYA GRUP tarafından alınan belgelendirme kararlarının MYK’nun ilgili birimlerinin onayından geçmesi sonucu kişiler belge almaya hak kazanırlar. Belge almaya hak kazanan kişiler; DİYA GRUP resmi internet sitesinde kamuya açık olarak yayınlanmış olan ‘’BELGE SORGULAMA’’ menüsünden belgelerini, ayrıca ‘’TEŞVİK SORGULAMA’’ menüsünden de teşvik kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan yatan belgelendirme ücret bedelini takip edebilirler.
• DİYA GRUP, verdiği belgelerin tek başına sahibidir. Belgelendirdiği kişilere, ilgili belgelendirme programında belirtilen ve DİYA GRUP tarafından ilgili standartlar kapsamında konulan şartlara uyduğu sürece, sadece belge kullanım hakkı verir.
• Mesleki Yeterlilik Belgesi, belge sahibine ve/veya belge sahibinin noter onaylı belgeyi teslim almak üzere yetki verdiği kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesi Teslim Formu ile teslim edilir.
• Belgelendirme kararı verilen kişinin şartlara uygunluğunun sağlanamadığının tespiti durumunda; DİYA GRUP uygunsuzluğun nedenine göre kullanım hakkı verdiği belgeyi askıya alabilir, geri çekebilir, kapsamını daraltabilir veya iptal edebilir.
• Adaylar, belgelendirme ile ilgili her türlü şikayet ve itirazını DİYA GRUP tarafından www.myk.diyagrup.com resmi internet sitesinde yayımlanmış olan İtiraz ve Şikayetlerin Alınması, Değerlendirilmesi ve Karar Verilmesi Prosedürü göre yapma hakkına sahiptir.
6. YETERLİLİK BİRİMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ
• Belgelendirme programı olarak ulusal yeterliliklerin kullanıldığı belgelendirme kategorilerinde geçerli olmak üzere; DİYA GRUP tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, adayın talebi halinde başarı durumunu gösteren “Birim Başarı Belgesi” düzenlenir.
• Adayın sahip olduğu Birim Başarı Belge’lerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, adayın talebi ile Birim Başarı Belge’leri birleştirilir ve ilgili ulusal yeterlilik alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.
• Belgelendirme kararı ise en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verileceğinden; DİYA GRUP en son tarihli sınavı yaptı ise DİYA GRUP tarafından belgelendirme kararı verilir ve ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ düzenlenir.
• Aday başka bir personel belgelendirme kuruluşuna başvuru yaptı ve ilgili ulusal yeterlilik bazında sınava girip yeterlilik için gerekli olan tüm birimlerde başarılı olmaması nedeniyle sahip olduğu sınav hakkını kullanmak için DİYA GRUP’a başvuru yapmışsa; adaydan sınavına girdiği personel belgelendirme kuruluşunun düzenlemiş olduğu ‘Birim Başarı Belgesi veya Belgeleri’ istenir. DİYA GRUP, gerekli gördüğü durumlarda ‘Birim Başarı Belgesi’ dışında, başvuru için her bir ulusal yeterlilik bazında belirlenmiş olan ek belgeleri de adaydan talep edebilir.
7. EUROPASS SERTİFİKA EKİ
• Belgelendirmesi yapılan her bir ulusal yeterlilik için EUROPASS SERTİFİKA EKİ düzenlenir ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen Ulusal Europass Merkezi veri tabanına yüklenir.
• DİYA GRUP tarafından belgelendirilen ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ sahipleri Europass Sertifika Ekini, ‘Ulusal Europass Merkezi’ veri tabanı üzerinden indirebileceği gibi, söz konusu dokümanı DİYA GRUP’tan da talep edebilir.
8. BELGELERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE GÖZETİMİ
• Gözetim, belgelendirilmiş kişinin belgelendirmeye esas olan belgelendirme programı şartlarına uygunluğunun belirli zaman aralıkları ile izlenmesi ve kayıt altına alınmasıdır.
• Mesleki Yeterlilik Belgesinin/Belgelerinin geçerlilik süresi, gözetim ve belge yenileme şartları ilgili ulusal yeterliliklerde ve DİYA GRUP tarafından hazırlanmış olan Sınav Şartnamelerinde tanımlanmıştır.
• Belgelendirilmiş kişinin gözetimi GÖZETİM TAKİP FORMU ve Ek Belgeleri İncelenerek yapılır.
9. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN ASKIYA ALINMASI
Belgelendirme, aşağıda belirtilen durumlarda askıya alınır:
a) Belgelendirilen personelin talebi sonucu,
b) Belgelendirilmiş personelin, ulusal yeterliliklerdeki gözetim şartlarını veya belgelendirme sözleşmesindeki şartları yerine getirmemesi,
c) MYB Bölümünün önerdiği gözetim programını gerekçe belirterek en fazla iki defa kabul etmemesi,
d) Belge ile ilgili olarak DİYA GRUP’a veya üçüncü şahıslara yanlış beyanda bulunduğunun tespiti durumunda,
e) Hakkında belirtilen şikayetler neticesinde ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen şartları taşımadığına karar verilmesi durumunda,
f) Belgelendirmeye esas alınan ilgili belgelendirme programının güncellenmesine ilişkin usul ve esaslar ile yapılan değişikliğin büyüklüğü ve önemine göre DİYA GRUP tarafından, ilgili belgelerin geri çekilmesi kararı alınması ve bu kararın tebliğ edilmesine rağmen; belge kullanımına devam etmesi durumunda.
Yapılan değerlendirme sonucunda belgenin askıya alınmasına ilişkin kanaate varılması halinde belgelendirilmiş kişinin belgesi DİYA GRUP karar vericisi veya vericileri tarafından askıya alınır.
• Belgelendirmesi askıya alınan personelin adı, ilgili taraflara belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde www.myk.diyagup.com web sitesinden duyurulur.
• Belgesi askıya alınan kişi, askı süresince belge kullanım hakkını durdurmakla yükümlüdür. DİYA GRUP ile belgelendirilmiş kişi arasında karşılıklı olarak imzalanan “BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM SÖZLEŞMESİ”nde bu durum açık ve net olarak belirtilmiştir.
• Belgesi askıya alınan kişinin, belgesinin askıda olduğu süre içinde gözetim ve belge yenileme faaliyetleri yapılmaz.
10. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN İPTALİ
Belgelendirme, aşağıda belirtilen durumlarda iptal edilir:
a) Belgelendirilen kişinin talebi sonucu,
b) Verilen askı süresi sonuna kadar belgelendirilen kişinin belirtilen eksiklikleri gidermemesi veya verilen ek süreye rağmen tamamlayamaması,
c) Belgelendirilen kişinin belgeyi, kapsamda belirtilenden farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız kullanması,
d) Sahte belge ibraz etmesi,
e) Belgelendirilen kişinin belge üzerinde tahrifat yapması sonucu.
f) Belge, Marka Ve Logo Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen hükümlere, belgenin iptalini gerektirecek önemde aykırı davranması,
• Yapılan değerlendirme sonucunda belgenin iptal edilmesine ilişkin kanaate varılması halinde belgelendirilmiş kişinin belgesi DİYA GRUP tarafından iptal edilir.
• Belgesi iptal edilen kişi, belgelendirme kapsamındaki faaliyetleri derhal durdurmakla yükümlüdür. DİYA GRUP ile belgelendirilmiş kişi arasında karşılıklı olarak imzalanan “BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM SÖZLEŞMESİ”nde bu durum açık ve net olarak belirtilmiştir.
• Belgelendirmesi iptal edilen personelin adı, ilgili taraflara belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde www.myk.diyagup.com web sitesinden duyurulur.
11. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN GERİ ÇEKİLMESİ
Belgelendirilmiş kişinin belgesinin geri çekilmesi,
a) Belgelendirmeye esas teşkil eden doküman olan belgelendirme programında revizyon yapılması durumunda revizyonun önemi ve büyüklüğüne göre,
b) İlgili yasal mevzuatta belgelendirmeye ilişkin değişiklik yapılması durumunda, yapılan değişikliğin önemi ve büyüklüğüne göre,
uygulanır.
• Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirmeye esas teşkil eden doküman olan belgelendirme programında revizyon yapılması veya ilgili yasal mevzuatta belgelendirmeye ilişkin değişiklik yapılması durumunda; revizyon ve/veya değişikliğin önemi ve büyüklüğüne göre geri çekilen belgelerin tekrar verilebilmesi için uygulanması gereken usul ve esaslar (sınav tekrarı, ek belge sunulması v.b.) DİYA GRUP resmi internet sayfasında kamuoyuna duyurulur. Ayrıca bu kapsamdaki belgelendirilmiş kişilere, belgenin geri çekilmesi ile ilgili açıklayıcı bilgi ve tekrar belgenin verilmesi için yapılması gerekenler; kişinin DİYA GRUP yazılımı üzerindeki kişisel portalından ilan edilir.
• Belgelendirilmiş kişi, belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda; belgelendirilmiş olma statüsü adına tüm atıfları kullanmaktan uzak durmalıdır. DİYA GRUP ile belgelendirilmiş kişi arasında karşılıklı olarak imzalanan “BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM SÖZLEŞMESİ”nde bu durum açık ve net olarak belirtilmiştir.
Belge sahibi, belgenin askıya alınması, geri çekilmesi veya iptal edilmesi halinde belge kullanımını durduracak ve belgenin aslını DİYA GRUP’a en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde teslim edecektir.

12. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN KAPSAMININ DARALTILMASI VEYA GENİŞLETİLMESİ
• Belgelendirme kapsamının genişletilmesi; bu konuda yapılacak talep değerlendirildikten sonra uygun bulunması durumunda, belgelendirme kapsamı genişletilecek adayın, belge kapsamına ekletmek istediği yeterlilik birimi veya birimlerinin ulusal yeterlilikte belirtilen şartları karşılaması ve ilgili belgelendirme programının gerektirdiği sınav(lar)ı başarı ile tamamlamasını takiben gerçekleştirilir.
• Belgelendirme kapsamının daraltılması;
a) Belge kapsamında bulunan yeterlilik birimlerinden, kapsam daraltma amacıyla çıkarılacak yeterlilik birimi veya birimlerinin belgelendirmeye esas (zorunlu) yeterlilik birimi olmaması kaydıyla yapılabilir.
b) Ayrıca belgelendirme kapsamı, belgelendirilmiş personelin kendi talebiyle, ilgili belgelendirme programının, belgelendirmenin sürdürülmesi konusundaki gerekliliklerini sağlayamaması durumunda daraltılabilir.
c) Belgelendirilmiş kişi hakkında yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu; şikayete konu olan yeterlilik birimi veya birimleri belgelendirme kapsamından çıkarılarak kapsam daraltılabilir.
• Belge kapsamının daraltılması veya genişletilmesi işlemi sonrasında, öncelikle var olan Belge/Mesleki Yeterlilik Belgeleri kişilerden geri talep edilir ve iptal edilir. Duruma göre yeni düzenlenen belgeler kişilere teslim edilir.
13. YENİDEN BELGELENDİRME
• Yeniden belgelendirme periyodu, belge yenilemede uygulanacak usul ve esaslar ilgili ulusal yeterliliklerde ve DİYA GRUP tarafından hazırlanan Sınav Şartnamelerinde tanımlanmıştır. Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi sonunda belgenin yenilmesi gerekmektedir.
• Geçerlilik süresi dolan Belge/Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenilenmesi;
a) Belge geçerlilik süresi içinde, ilgili belgelendirme programında belirtilen usul ve esaslar dahilinde gözetim faaliyetinin yapılmış olması,
b) Belge geçerlilik süresi içinde, belgenin iptalini gerektirecek herhangi bir durumun olmaması,
c)Belge geçerlilik süresi içinde, ilgili belgelendirme programı şartlarında belge yenilemeyi etkileyecek bir değişikliğin olmaması,
durumlarında ilgili belgelendirme programında belirtilen usul ve esaslar dahilinde belgenin süresi uzatılır ve belge yenilenir.
• Geçerlilik süresi dolan Belge/Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenileme faaliyetleri, belgelendirilmiş kişinin DİYA GRUP’a başvurusu üzerine DİYA GRUP Belgelendirme Kuruluşu tarafından yapılır.
• Bu konudaki başvurular, belge alınan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna yapılabileceği gibi ilgili ulusal yeterlilikte yetkili olan farklı bir kuruluşa da yapılabilir. Aynı şekilde, yetkilendirilmiş başka bir kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişinin; belge yenilemesi için DİYA GRUP’a başvurması durumunda, DİYA GRUP kişinin başvurusunu değerlendirir ve belge yenilemesi için uyulması gereken usul ve esasları kişiye bildirir.
Geçerlilik süresi içinde Belge/Mesleki yeterlilik belgelerinin yenilenmesi;
a)Belgenin kaybolması,
b) Belgenin kullanılamaz hale gelmesi,
c) Belge sahibinin belgenin yeniden basılmasını talep etmesi (kişisel bilgilerinde değişik v.b.),
d) Belge sahibinin hatalı veya eksik bildirim yapması nedeniyle belge içerik bilgilerinde hatalı veya eksik bilgi tespit edilmiş olması,
e) DİYA GRUP’un hatalı veya eksik bildirim yapması nedeniyle belge içerik bilgilerinde hatalı veya eksik bilgi tespit edilmiş olması,
f) Belgelendirilmiş kişinin, belge kapsam genişletmesi yapması nedeniyle Belge/Mesleki Yeterlilik Belgesine yeni yeterlilik birimlerinin eklenmesi,
g) Belge kapsam daraltılması yapılması nedeniyle Belge/Mesleki Yeterlilik Belgesinde yer alan yeterlilik birimlerinden birinin veya birkaçının kapsamdan çıkarılması,
durumlarında ilgili belgelendirme programında belirtilen usul ve esaslar dahilinde belge yenilenir.
• Geçerlilik süresi dolmamaış belgelerin yenilenmesi kararı Karar Verici tarafından verilir. Yeni verilecek belge MYK-Mesleki yeterlilik belgesi ise MYK’nın belirlemiş olduğu usul ve esaslar dahilinde yeni belge basılması için talep oluşturulur.
• Geçerlilik süresi içinde, Belge/Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılması hâlinde, belge masraf karşılığı dışında belge masraf karşılığı tutarını aşmayacak şekilde ilave ücret talep edilir.